Ranking de Prata

     #             CAÇADOR(A)                                             REINO       PONTOS
    1JSM                      Shinsu                      679
    2TodoPoderosO                      Jinno                      497
    3Tekai                      Shinsu                      316
    4JoaoVha                      Shinsu                      232
    5Laguerta                      Jinno                      181
    6DropHeeealt                      Jinno                      126
    7DropPrime                      Shinsu                      100
    8UtuBe                      Jinno                      71
    9Licht                      Shinsu                      70
    10CalBlackMb                      Shinsu                      61
    11Instinctus                      Jinno                      60
    12Paracetamol                      Shinsu                      59
    13PijaminhaPro                      Shinsu                      55
    14ordep                      Jinno                      54
    15AntBan                      Chunjo                      54
    16Revolta                      Jinno                      53
    17KM0ND0NG0                      Jinno                      50
    18FumoPedra                      Jinno                      48
    19SarcaDoDrop                      Jinno                      43
    20Sol                      Shinsu                      38