Ranking de Chefes

     #             CAÇADOR(A)                                             REINO       PONTOS
    1JSM                      Shinsu                      211
    2RUSH                      Chunjo                      196
    3BLIDADO                      Jinno                      120
    4JoanaDark                      Shinsu                      46
    5Loz                      Jinno                      28
    6JoaoVha                      Shinsu                      25
    7Laguerta                      Jinno                      20
    8TodoPoderosO                      Jinno                      17
    9Instinctus                      Jinno                      14
    10HD                      Jinno                      12
    11zLYoNz                      Chunjo                      7
    12POVzeraa                      Jinno                      7
    13Figueiredito                      Jinno                      7
    14Q4                      Jinno                      7
    15CalBlackMb                      Shinsu                      7
    16Tekai                      Shinsu                      7
    17Law                      Chunjo                      5
    18Drop4OO                      Shinsu                      5
    19Samurai                      Jinno                      4
    20DropPrime                      Shinsu                      4